Stimuleringsmidler

Det utlyses stimuleringsmidler til lokal forankring av ”Den kulturelle skolesekken”. Midlene skal bidra til å utvikle innhold og arbeidsformer av kunstnerisk og kulturell art og skal forankres i læreplanen. Elevene skal gis muligheter til å være med på å skape uttrykk på egne premisser i samspill med andre elever, pedagoger og profesjonelle kulturaktører innenfor alle uttrykksformer.

Retningslinjer: Midlene skal stimulere skolene til å sette i gang kunst og kulturprosjekter på eget initiativ og er knyttet til følgende kriterier:

Prosjektarbeidet skal forankres i læreplanen

Aktivitet skal primært skje på egen skole/arena

Tilskuddet skal knyttes opp mot skolens virksomhetsplan innenfor Den kulturelle skolesekken

Skoler som søker midler må selv prioritere egne midler inn i prosjektet det søkes tilskudd til.

Samarbeid med profesjonelle kunst- og kulturaktører er en forutsetning, men prosjektet må gjerne involvere musikk- og kulturskolen, Kulturenheten, andre kommunale enheter eller frivillige organisasjoner

Stimuleringsmidlene bør knyttes både til kunstnerisk/pedagogisk prosess og et formidlingsopplegg.

Stimuleringsmidler skal ikke gå til ordinære undervisningsformål eller innkjøp av utstyr /inventar.

Søknadsbeløp inntil kr. 20.000,-

Alle skoler kan søke midler. Vi vil presisere at ikke alle søkere automatisk kan regne med å få tilsagn om støtte.Tilskuddsvolumet til søkere som får positivt tilsagn vil kunne ligge under omsøkt beløp. Skoler som mottar midler forplikter seg til å presentere sine prosjekter for andre etter nærmere avtale. Skolen plikter også å informere de som involveres i prosjektet om at dette er en del av  Den kulturelle skolesekken.

Krav til søknaden:

Alle punkter i søknaden må fylles ut. Spesielt viktig er det at riktig internkontonr. ( med prosjektnr.) oppgis. 

Søknadsfrist er 1.oktober 2019

Benytt link til søknaden

Stimuleringsmidler 2019/20 DKS

Send en kort rapport for skoleåret 2018/2019 til DKS. Frist for rapportering er 30.08.2019. Benytt link for rapport 2018/2019:

Rapport stimuleringsmiler 2018/2019

Skolene kan forvente svar på søknadene innen 15. november 2018. Spørsmål rettes til Jorunn Dugstad pr. e-post eller tlf. 72548812