Rutiner i programplanlegging DKS, Trondheim kommune

Rutiner og målsetting i programplanlegging DKS, Trondheim kommune

Alle skoler i Trondheim kommune mottar et programtilbud fra DKS som sikrer at hver elev møter profesjonell kunst og kultur. I tillegg til produksjoner fra det frie kunstfeltet, inkluderes også avtalene Trondheim kommune har med museer, festivaler, Trondheim kino o.a. I løpet av 10 år i grunnskolen skal alle elever i Trondheimsskolen ha deltatt på besøk i byens viktigste kulturinstitusjoner. Alle tilbud i Den kulturelle skolesekken skal holde høy kunst- og kulturfaglig kvalitet. Formidlingsformene skal være varierte og best mulig tilpasset den enkelte elevgruppe. Følgende uttrykk skal være representert: Visuell kunst, litteratur, scenekunst, kulturarv, film og musikk. Nyutviklede produksjoner skal prioriteres utover de faste besøkene i kulturformidlingsinstitusjonene.

Etter innmeldinger, frist 1. oktober, fra kunstnere og kunstinstitusjoner settes programtilbudet til skolene sammen av et programråd bestående av:

1 representant fra rådmannens fagstab, kultur

1 representant fra rådmannens fagstab oppvekst.

Rektor ved TKK

1 representant fra det profesjonelle kulturlivet

1 representant fra Ungdommens bystyre.

Programansvarlig

Programrådet ledes av programansvarlig og er rådgivende for programansvarlig etter behov. Programansvarlig samarbeider nært med produsentene i DKS.

Programrådet oppnevnes av rådmannen.

Utøvere kan vente et svar på innmelding i løpet av februar/ mars.